پایگاه استانی مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان

   مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 
                       
  معرفی پایگاه  

وجود پایگاه مدیریت خشکسالی استانی می تواند احتمال وقوع خشکسالی را پیش بینی نموده و با فعال کردن برنامه های متناسب با خشکسالی میزان خسارت را به نحو چشمگیری کاهش دهد. این پایگاه با پایش نمایه های خشکسالی و دیگر عوامل، امکان وقوع دوره های خشک و شدت های احتمالی آنها را به برنامه ریزان اطلاع می دهد. از آنجا که حوضه های آبخیزبه عنوان بستر فعالیتهای کشاورزی، دامداری، آبزیان و منابع وابسته نخستین بخشی است که تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرد پایگاه ملی مدیریت خشکسالی کشاورزی در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور تاسیس شده تا از طریق پایش، پیش بینی و مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی شرایط تصمیم گیری را برای انجام اقدامات اجرایی توسط دستگاههای ذیربط فراهم آورد.

  خشکسالی  
  اصفهان  
  اجلاسها و همایش ها  
  نقشه های پایش  
  آمار و اطلاعات  
  ارتباط با ما